Política de privacitat

En compliment amb l’ establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el seu Reglament de desenvolupament; Nutrilab, SL posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc Web el següent:

 

1. A la present Website www.nutrilab.cat es recullen dades de caràcter personal que seran objecte de tractament i incorporats al corresponent fitxer el responsable del qual és Nutrilab, SL amb domicili social a C/ Carles Fages de Climent, 9 (baixos) 17600 Figueres (Girona).

 

2. Concretament, Nutrilab, SL recull les esmentades dades a través dels formularis de “Contacte” i “Comprar curs online”.

2.1. El formulari de contacte de l’apartat de “Contacte” té com a finalitat proporcionar un mitjà a través del com els usuaris de la Web puguin realitzar consultes i/o comentaris. Nutrilab, SL utilitzarà les dades de caràcter personal que reculli a través del referit formulari únicament a fi de dirigir-se al consultant i donar resposta a la seva consulta i/o comentari.

2.2. El formulari de l’apartat “Comprar curs on-line” té com finalitat la inscripció als cursos de formació. Nutrilab, SL utilitzarà les dades que reculli a través del referit formulari a fi d’enviar el Certificat de Formació i la factura.

 

3. Els usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que proporcionen a través dels formularis de contacte. En aquest sentit, serà la seva obligació mantenir-los actualitzats de forma tal que es corresponguin a la realitat a cada moment.

 

4. En facilitar dades de caràcter personal a través dels corresponents formularis els usuaris declaren acceptar plenament la incorporació de les dades facilitades als fitxers de Nutrilab, SL i el seu tractament, en els termes estipulats en el present document.

 

5. Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets podrà efectuar-se, dirigint-se per escrit a Nutrilab, SL  amb domicili al C/ Carles Fages de Climent, 9 (baixos) 17600 Figueres (Girona) o mitjançant correu electrònic a Nutrilab, SL: nutrilab@nutrilab.cat. En tots dos casos haurà d’acompanyar-se fotocòpia del document nacional d’identitat, data, signatura i direcció a efectes de notificació.

 

6. Nutrilab, SL es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els usuaris del Site www.nutrilab.cat, a tractar amb extrema diligència la informació personal que els puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l’obligació de guardar secret respecte les dades facilitades pels usuaris. En aquest sentit, Nutrilab, SL es compromet a adoptar en tot moment les mesures de índole tècnica i organitzatives requerides per la Llei 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, per el que s’aprova el seu Reglament de desenvolupament. Amb això, Nutrilab, SL es compromet a adoptar tots els mitjans al seu abast per evitar la pèrdua, alteració, accés no autoritzat, implementant a aquesta fi els medis i sistemes convenients tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i al risc al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic natural.

 

7. Nutrilab, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, be mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc del Website, o qualsevol altre medi de difusió que es consideri oportú.